1VxA6ySeCN6uDdwDtRnc8rKSr7y4 matches at day 5 of week 16


opponent Scored goals Conceded goals
12sDHSLQE6jNeTTSRVxbzaZQW7745 1 0
1NH4hfhTAVzvJbUS3MKcRBY4K5iZ 3 0