GggQpVgL5euS3nMdHiyuELi4msMCy matches at day 5 of week 16


opponent Scored goals Conceded goals
13kJzU8irKhvJTj7vGCPf1DEjXovJ 1 2
13fLxKuSt3ys26ejboFi1sEVEM8T2 1 1