Gi32R6zizpL4m6S56frnnfzoHNryK matches at day 1 of week 20


opponent Scored goals Conceded goals
1NH4hfhTAVzvJbUS3MKcRBY4K5iZ 3 1
13kJzU8irKhvJTj7vGCPf1DEjXovJ 0 0