GiFE8uvEqTcZskiGbyT8NVo4mZohF matches at day 1 of week 20


opponent Scored goals Conceded goals
1VxA6ySeCN6uDdwDtRnc8rKSr7y4 2 0
1NH4hfhTAVzvJbUS3MKcRBY4K5iZ 1 0