Gj2dzaYxND7LsxCRcR1Bq4NT9F7P1 matches at day 5 of week 16


opponent Scored goals Conceded goals
13ubnn1oG8NeB1v36S7z37GzU5KKf 0 0
13J64em5iNpxS1HQXCfxATDKLmmY2 1 2